TESİS YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu : 

Madde 1– Derneğin Adı: “Tesis Yönetim Derneğidir. (Kısaca Dernek) Uluslararası ilişkiler sırasında Derneğin İngilizce ismi “Facility Management Association” olarak ve kısaltması “TRFMA” olarak kullanılacaktır.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

Logo derneğin ulusal ve uluslararası iletişiminde derneği ve faaliyet alanını sembolize edecek; görsel şekil ve/veya harflerden oluşur. Logo ilk Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, ilk Genel Kurul’da onaylanır. Dernek Logosu 10 (on) yıl değiştirilemez.

Tesis Yönetim Tanımı ve Derneğin Amacı :

Madde 2- Tesis (Facility) kısaca insanların yaşadığı veya çalıştığı tüm mekânlardır. Dolayısıyla bir arsa ve üzerinde bulunan tüm binalar ve donanımları bir tesisi oluşturur. Tesis Yönetimi (Facility Management); tesisin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi için “insan, mekân, teknoloji ve süreçleri” birleştiren, birden fazla disiplini kapsayan, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir meslektir.

Tesis Yönetim sektörünün öncelikle ülkemizde tanıtılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, Tesis Yönetim sektöründe yöneticilik yapan veya yönetim hizmeti veren kuruluş ve kişilere, aynı şekilde tesis yönetim hizmeti alan kuruluş ve kişilere yardımcı olmak ve bu Tüzüğün Madde 3.’deki Derneğin faaliyetleri kısmında belirtilen tüm faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Dernek kurulmuştur.

Dernek, kentsel dönüşüm projelerinin, karma kullanımlı tesislerin, özel maksatlı tesislerin vb. mevcut ve yeni tüm basit ve karmaşık tesis projelerinin, tesis yönetim ve yönetim hizmetlerinin geliştirilmesini, yönetim süreci ile ilgili sorunlara çözümler üretilmesini amaçlar.

Dernek kuruluş amacı dışında olan; politik, siyasi, dini, etnik vb. hiçbir konuda faaliyet göstermez ve bu tip faaliyetlere destek vermez.

Derneğin Faaliyetleri

 Madde 3- Dernek amacına ulaşmak için aşağıdaki vb. faaliyetleri yapar.

 1. Tesis Yönetimi (Facility Management) konusunda; Ulusal ve Uluslararası araştırmalar ve toplantılar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans, çalıştay, panel gibi etkinlikler düzenlemek, eğitim vermek,
 3. Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, kütüphane, arşiv oluşturmak,
 4. Tesis Yönetimi ile ilgili gazete, dergi, kitap, bülten yayınlar çıkarmak,
 5. Tesis Yönetimi ile ilgili fuar ve sergi düzenlemek, fuarlara destek vermek,
 6. Kamu kurumlarına destek vermek, kat mülkiyeti gayrimenkul yasalarının güncel koşullara uygun hazırlanması için katkı sağlamak
 7. Amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 8. Uluslararası Tesis Yönetim Dernekleri ile ilişkileri geliştirmek, toplantı ve ortak etkinlikler yapmak, uluslararası faaliyette bulunmak,
 9. Yurtdışında Tesis Yönetimi ile ilgili IFMA (International Facility Management Association), EuroFM (European Facility Management Network) gibi dernek, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 11. Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve/veya sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 12. Amacını gerçekleştirmek için, her türlü teknik araç, vasıta, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 14. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 15. Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Üyelik ve Üyelik İşlemleri 

Madde 4– Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü yasal koşulları taşıyan, Tesis Yönetim Sektöründe “yönetim” veya “yönetim hizmeti” konusunda çalışan tüzel kişiler yani şirketler üye olabilir.

Geçmişte sektörün itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmuş, müşterilerini veya çalışanlarını zor duruma sokmuş veya kamuoyuna yansıyan olumsuz haberleri ile itibarı zedelenmiş tüzel kişiler veya bu tüzel kişilerin ortaklarından herhangi birinin ortak olduğu farklı isimlerdeki tüzel kişiler üye olamazlar. Bu durumda olan tüzel kişilerin sehven üye olmaları halinde durum tespit edildiğinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

Tesis Yönetim Derneğine sadece tüzel kişiler “Asıl Üye” olurlar.

Tüm asıl üyelerin, yani tüzel kişilerin genel kurullarda oy hakkı eşit ve 1 (bir)‘dir.

Tüzel kişiler adına genel kurullarda oy kullanacak 1 (bir) temsilcinin genel kurullardan önce Yönetim Kuruluna bildirilmesi ve şirketlerinden aldıkları yetki belgesini teslim etmesi gereklidir.

Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır.

Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik için istenen evrakları derneğe ilettikten ve üyelik aidatını yatırdıktan sonra bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğe üye olarak başvuracak tüzel kişilerden faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve üye başvuru formu aranacaktır. Yönetim kurulu isterse üye adaylarını tanıyabilmek maksadıyla adaylardan ilave belge ve bilgi talep edebilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel kişilerdir.

Derneğe, sektöre ve sektörün gelişmesine önemli maddi ve manevi katkıları olan veya olabilecek gerçek veya tüzel kişiler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Onursal üyeler genel kurullarda oy kullanmazlar ve aidat ödemezler, dilerlerse derneğe bağış yapabilirler.

Dernek, iş bu tüzüğünde ve yasalarda bulunan koşullar dışında; cinsiyet, ırk, renk, inanç, milliyet veya cinsel yönelimi nedeniyle tüzüğüne sınırlama getiremez.

 

Üyelikten Çıkma

 Madde 5– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
 2. Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 3 (üç) ay içinde ödememek,
 3. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

Hakkında yukarıda sayılan durumlardan herhangi biri tespit edilen üye Yönetim Kurulunca, nedenleriyle birlikte Disiplin Kurulu’na sevkedilir. Hakkında Disiplin Kurulu kararı verilecek üyeye keyfiyet, Disiplin Kurulu tarafından yazı ile bildirilerek müdafaası istenir.

Dernekteki adresine tebligat yapılamayan veya tebliğden itibaren bir hafta zarfında yazılı müdafaasını Disiplin Kuruluna ulaştırmayan üyeler de dahil, Disiplin Kurulu beklemeksizin karar vermek zorundadır.

Disiplin Kurulunun önerisini takiben, Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı verebilir. Bu Karar Yönetim Kurulu tarafından üyeye tebliğ edilir.

Ayrıca basına ve sosyal medyaya yansıyan gözaltı, tutuklama vb. kişisel itibar zedeleyen, yüz kızartıcı suç vb. yasal durumlarla karşılaşan üyelerin üyeliği, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Üyelikten çıkarılan üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde, Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul’da değerlendirilir ve karara bağlanır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları ve Görev Süreleri

 Madde 7– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Başkan ve Yönetim Kurulu,
 • Denetim Kurulu,
 1. Disiplin Kurulu,

Dernek organlarında görev yapacak kişiler, asıl üyelerin çalışanları arasından veya asil üyeler tarafından önerilen diğer adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve görev süreleri 2(iki) yıldır.

Tüzel Kişiler dernek organlarında en fazla 3 gerçek kişi ile görev yapabilir. Herhangi bir dernek organında aynı tüzel kişiden birden fazla gerçek kişi görev yapamaz. Bu gerçek kişiler dernek organlarında genel kurul tarafından seçildikleri takdirde görev yapabilirler.

Dernek Başkanlığı süresi ilk kuruluş dönemi hariç, her gerçek kişi için toplam 2 (iki) dönem yani 4 (dört) yıl ile kısıtlıdır. Bu 2 (iki) dönem arasında da en az 1 (bir) dönem ara olması gerekir.

Bir gerçek kişi peş peşe 2 (iki) dönem veya 2(iki) dönemden fazla Başkanlık yapamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri için toplam görev süresi şartı yoktur ancak 1 (bir) gerçek kişi Yönetim Kurulunda en fazla peş peşe 2 (iki) dönem yani 4 (dört) yıl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabilir.

Bu kişi eğer 2 (iki) dönem içinde 1 (bir) dönemi Başkan olarak görev yapmış ise 1(bir) sonraki dönemde de Yönetim Kuruluna seçilebilir ve sonrasında en az 1(bir) dönem ara verir.

Bu kişi eğer 2(iki) dönem içinde Başkanlık yapmamış ise 1(bir) sonraki dönemde Başkan olarak seçilebilir ve sonrasında en az 1(bir) dönem ara verir.

Denetim ve Disiplin Kurulunda görev yapacak gerçek kişiler için herhangi bir toplam görev süresi veya göreve ara verilmesi şartı yoktur.

Dernek Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri hiçbir zaman temsil ettikleri makamlarını ve derneği kendi ticari faaliyetlerine fayda sağlamak için kullanamaz.

Bu şekilde davrananları tespit eden üyeler, bir müracaat yazısı ve ekinde kanıtları ile beraber konunun incelenmesi ve değerlendirilmesi için Disiplin Kuruluna başvururlar.

Disiplin Kurulu üye şikâyetini inceler, değerlendirir ve haklı bulduğu takdirde gereği için Yönetim Kuruluna değerlendirmesi ve önerisi ile beraber iletir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 8– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul bu tüzükte yazılı zamanda olağan veya gerekli durumlarda olağanüstü toplanabilir.

Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, genel kurul, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurul tarihinde üyelik aidat borcu bulunan üyeler oy kullanamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, posta adresine yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Toplantı Usulü 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği, dernek isim değişikliği, logo değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Genel Kurul tarihinde üyelik aidat borcu bulunan üyeler toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.

Tüzel kişi üyeler, genel kurulda kendi adlarına oy kullanacak temsilcilerinin isimlerinin yazılı olduğu yetki belgeleri ile oy kullanırlar.

Toplantı yerine girecek kişilerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler veya noter yetkilileri tarafından kontrol edilir.

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak Genel Kurul toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Yazman ve 1 (bir) Sayman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel Kurul toplantısının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her asıl üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurullarda tüzel kişiyi temsilen dernek faaliyetleri için görevlendirmiş olduğu kişilerden 1 (bir) kişi veya genel kurul için özel yetkilendireceği 1 (bir) kişi oy kullanır.

Onursal üyeler isterlerse genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Madde 9– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, genel kurul divan başkanı tarafından mühürlenmiş veya işaretlenmiş kâğıt veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Şu kadar ki, tüzük değişikliği, isim değişikliği, logo değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar, her 2 (iki) yılda bir Genel Kurulca, görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek Başkanının seçilmesi,
 2. Yönetim kurulunda Başkanla beraber görev yapacak 6 (altı) üyenin seçilmesi,
 3. Yönetim Kurulu 7 (yedi) yedek üyesinin seçilmesi,
 4. Denetim Kurulunda görev yapacak 3 (üç) üyenin seçilmesi,
 5. Denetim Kurulu 3 (üç) yedek üyesinin seçilmesi,
 6. Disiplin Kurulunda görev yapacak 3 (üç) üyenin seçilmesi,
 7. Disiplin Kurulu 3 (üç) yedek üyesinin seçilmesi,
 8. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 9. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi,
 10. Yönetim Kurulunun ibrası,
 11. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 12. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 13. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 14. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 15. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 16. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 17. Derneğin iktisadi, ticari ve/veya sanayi işletmeleri kurması ve işletmesi,
 18. Derneğin vakıf kurması,
 19. Derneğin fesih edilmesi,
 20. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 21. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin tüm organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organlarına verilmemiş olan tüm işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri farklı kişiler olmak zorundadır. Bir üye her iki kurulda da görev yapamaz.

Disiplin Kurulu ihtiyari bir organ olup, gerektiğince toplanıp görev yapacaktır. Disiplin Kurulu üyelerinin, genel olarak Yönetim ve Denetim kurullarında görev almayan, sektörde deneyimli kişilerden seçilmesi tavsiye edilir ama bu zorunlu bir şart değildir.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 11– Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri, toplam 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından iki yılda bir seçilir.

Yönetim Kurulunda asıl veya yedek üye olarak görev yapacak kişiler, asıl üyelerin çalışanları arasından veya dışarıda önerilen başka adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve görev süreleri 2(iki) yıldır.

Genel Kurulda ayrı ayrı yapılan, Başkan seçimi ve Yönetim Kurulu üyeleri seçiminden sonra, seçilen Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıya davet edilirler.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinde görev bölüşümü yaparak, Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreter ve Saymanı belirler.

Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter veya Sayman’ın görevinden veya Yönetim Kurulundan istifası veya görevini yerine getiremeyecek tutukluluk, uzun süren gözaltı, ölüm, felç, ciddi hastalık vb. engelleyici durumlarda Yönetim Kurulu yeniden kendi içinde görev dağılımı yapar.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu durumda genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, genel kurul olmayan yıllarda üyelere posta veya e-posta yoluyla duyurmak
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 12. Dernek Başkanı veya Başkan Yardımcıları dışındakiler Dernek adına resmi açıklama yapamaz, basın ve yayın organlarına röportaj ve beyanat veremez

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından iki yılda bir seçilir.

Denetim Kurulunda asıl veya yedek üye olarak görev yapacak kişiler, asıl üyelerin çalışanları arasından veya dışarıda önerilen başka adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve görev süreleri 2(iki) yıldır.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Disiplin Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından iki yılda bir seçilir.

Disiplin Kurulunda asıl veya yedek üye olarak görev yapacak kişiler, asıl üyelerin çalışanları arasından veya dışarıda önerilen başka adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve görev süreleri 2(iki) yıldır.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulunun başlıca işlevi, Dernek etkinliklerinin tüzük ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini gözetmektir. Aykırılıklara karşı yapılacak uygulamayı ve yaptırımları belirler.

Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul tarafından somut bir istemde bulunmadıkça kendiliğinden harekete geçmez. İlk toplantısında kendi çalışma düzenini belirler.

Disiplin Kurulu gerektikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulu tarafından iletilen konuları inceler, değerlendirir ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna iletir.

Disiplin Kurulu ayrıca her üyenin doğrudan kendisine yapacağı müracaatları inceler, değerlendirir ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve/veya üyeye iletir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 Madde 14– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Giriş Ödentisi: Üyelik için bir defaya mahsus 50.000,00 TL (ElliBinTürkLirası) giriş ödentisi alınır.
 2. Asıl Üye Aidatı: Asıl üyelerin aidatı aylık 4.166,66 TL (DörtBinYüzAltmışAltıTürkLirasıAltmışAltıKrş) olmak üzere yıllık 50.000,00 TL (ElliBinTürkLirası).
 3. Üye Giriş Ödentisi ve Üye Aidat miktarlarını değiştirmeye, artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul
 4. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 5. Dernek tarafından tertiplenen eğitim, seminer, sertifikalandırma, yemekli veya yemeksiz toplantı, gezi ve eğlence, tiyatro, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 6. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 9. Bank mevduatlarından, birikimlerinden elde edilecek gelirler ve diğer gelirler

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

–  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

–  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

–  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

–  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

İlk 3 (üç) defter (Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri) Sekreter tarafından yazılır, Sekreter veya Başkan tarafından saklanır.

İşletme Hesabı Kayıt Defteri ise Sayman tarafından veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek Muhasebe Şirketi tarafından yazılır, Sayman veya Başkan tarafından saklanır.

 

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

–  (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler (Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri) bilanço esasında defter tutulması durumunda da

–  Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.

Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.

Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi 

Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik

Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

 

Madde 19- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

 

Derneğin İç Denetimi 

Madde 20- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 Madde 22- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Madde 23– Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi halinde her türlü mal varlığı Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

 

Tasfiye İşlemleri 

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır.

Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tesis Yönetim Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Derneğin feshi halinde her türlü mal varlığı Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir Yönetim Kurulu Üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

 

Hüküm Eksikliği ve Diğer Hususlar

 Madde 24– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Kurucu Üyeler

 Madde 25- Tesis Yönetim Derneği kurucu üyeleri aşağıda isimleri alfabetik sırada yazılıdır.

 

 1. ATALIAN GLOBAL SERVİCES HOLDİNG Ş.
 2. BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİC. Ş.
 3. EFM TESİS YÖNETİMİ VE SERVİS HİZMETLERİ Ş.
 4. EUBSA TESİS YÖNETİM VE İŞLETME HİZMETLERİ ŞTİ.
 5. EUROSERVE HİZMET VE İŞLETMECİLİK Ş.
 6. ISS TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ Ş.
 7. İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM Ş.
 8. KLÜH PROFESYONEL HİZMETLER TİCARET Ş.
 9. KOZA YÖNETİM VE SERVİS Ş.
 10. RGM TURKEY GAYRIMENKUL YÖNETİM VE İŞLETME Ş.
 11. SODEXO ENTEGRE HİZMET YÖNETİMİ Ş.
 12. SOLUTO TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ Ş.
 13. TEPE SERVİS VE YÖNETİM Ş.
 14. TSP DENETİM EĞİTİM ORGANİZASYON Ş.
 15. YKS TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ Ş.

 

 Madde 26 – Yönetim Kurulu Üyeleri

Erhan Demirtaş Soluto Yönetim Kurulu Başkanı
Nazlı Uzunlar Aydın UFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent Gülcan Zorlu Sayman
Kemal Güran Ağaoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Çalışkan ISS Yönetim Kurulu Üyesi
Ufuk İnce FMS Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Şener Eurest Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Bu tüzük toplam 19 (ondokuz) sayfa, 26 (yirmialtı) maddeden ibarettir.